Kinetic Engineering Co.,Ltd
2, Soi Pracha-U-Thit 56, Pracha-U-Thit Rd., Tungkru, Tungkru, Bangkok 10140 Thailand
TEL:+662 873 5550 FAX:+662 873 5552 E-mail:info@kinetic.co.th, sales@kinetic.co.th

Vacuum Fry

Vacuum Fry catagories

Click for download catagories file

Vacuum Fry

เครื่องทอดสุญญากาศ Vacuum fry เป็นเครื่องทอดที่ใช้สุญญากาศเป็นส่วนประกอบทำให้สามารถทอดได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิที่ใช้ทอดปกติ

มีข้อดีกว่าการทอดปกติดังนี้

- เครื่องทอดระบบสุญญากาศสามารถกักเก็บรสชาติของอาหารที่ผ่านการทอดให้คงอยู่อย่างครบถ้วน ไม่ทำให้เกิดการสูญเสียวิตามิน รสชาติคงเดิม และคุณค่าทางโภชนาการระหว่างกระบวนการทอดเนิ่องจากใช้อุณหภูมิต่ำในการทอด

- ทำงานภายใต้สภาวะที่เป็นสุญญากาศ (vacuum) สามารถทำให้เกิดการเดือดได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า100 องศาเซลเซียสทำให้น้ำระเหยออกจากชิ้นของอาหารที่อุณหภูมิต่ำ จึงช่วยรักษาคุณภาพของอาหาร เช่น สี กลิ่น รสชาติ ได้ดีกว่าการทอดในสภาวะบรรยากาศปกติ (atmospheric pressure)

- การทอดที่อุณหภูมิต่ำ ลดการเกิดปฏิกิริยา hydration ของน้ำมัน ทำให้ไตรกลีเซอร์ไรด์ในน้ำมัน สลายตัวเป็นกรดไขมันอิสระน้อยลง นอกจากนั้นการทอดในสภาวะที่มีออกซิเจนน้อยมากในระบบ ทำให้เกิดการออกซิเดชันของลิพิด (lipid oxidation) น้อยกว่าการทอด